Wraz z nadejściem wiosny zwiększyła się ilość podejmowanych interwencji dotyczących stanu porządków. Niestety pomimo obowiązywania nowych zasad odbioru odpadów, na terenie naszego miasta wciąż ujawniane są kolejne dzikie wysypiska śmieci, które szpecą przestrzeń publiczną i nie są dla nas dobrą wizytówką.

 

      Od wczesnej wiosny Straż Miejska w Ostrowcu Św. lokalizuje wszystkie zaśmiecone tereny i egzekwuje obowiązki spoczywające na właścicielach nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku. Czynności wyjaśniające wszczęte zostały już w ponad 100 sprawach. Interwencje są bardzo zróżnicowane, począwszy od stwierdzonych drobnych uchybień w postaci bałaganu i zalegających odpadów na działkach prywatnych i terenach przeznaczonych do użytku publicznego, kończąc na dzikich wysypiskach śmieci zlokalizowanych często w newralgicznych miejscach.

 

 

      Dla poszczególnych spraw wykonujemy dokumentacje fotograficzną i opisową obrazującą skalę zanieczyszczenia. Często po ustaleniu osoby odpowiedzialnej za utrzymanie porządku na danym terenie poprzestajemy na wydaniu odpowiednich poleceń wykonania prac porządkowych i sprawy kończą się na zwróceniu uwagi i pouczeniu. Niejednokrotnie jednak nasze interwencje się przedłużają, wynika to z tego, iż stan prawny niektórych działek jest od lat nieuregulowany i niekiedy strażnicy aby dotrzeć do osób odpowiedzialnych za ich sprzątanie muszą weryfikować mapy geodezyjne, wypisy ewidencji gruntów, ustalać właścicieli, współwłaścicieli a często spadkobierców.

 

 

       Wszyscy właściciele zanieczyszczonych nieruchomości, przez których zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy również rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, którzy nie wykonają w wskazanym terminie prac porządkowych muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi i podlegają karze grzywny.

 

 

      Straż Miejska przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania nieruchomości wraz z otoczeniem budynków i obiektów w czystości oraz we właściwym stanie porządkowo-sanitarnym, między innymi poprzez gromadzenie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób określony w Regulaminie i pozbywanie się ich zgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

fot. Straż Miejska Ostrowiec św.

Dodatkowe informacje