Przed nami noc sylwestrowa i Nowy 2020 Rok. Jest to okres, w którym nagminnie używa się fajerwerków. Statystyki wykazują, że zwłaszcza w okresie noworocznym wskutek niewłaściwego używania ogólnie dostępnych materiałów pirotechnicznych wiele osób, w tym dzieci, doznaje licznych obrażeń ciała. Często poszkodowane są również osoby postronne.

 

       Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem fajerwerki należy sprzedawać tylko w taki sposób, by kupujący nie miał do nich bezpośrednio dostępu, tzn. powinien je podać sprzedawca. Nie można ich wykładać na stoiskach samoobsługowych. Kupować je może tylko osoba pełnoletnia. Zapalać fajerwerki powinny wyłącznie osoby dorosłe. Materiały pirotechniczne powinny być używane zgodnie z załączoną do nich instrukcją i tylko w miejscach, gdzie nie stworzą zagrożenia dla ludzi, a także nie spowodują zagrożenia pożarem.

       Na posiadanie i używanie materiałów wybuchowych wymagane jest zezwolenie wydane przez wojewodę. Jednakże jest grupa fajerwerków, na które nie trzeba uzyskiwać zezwolenia. Do kategorii tych materiałów zaliczone zostało 20 rodzajów wyrobów pirotechnicznych;, m.in. zimne ognie, rakiety, bączki, fontanny, ognie bengalskie oraz wszelkiego rodzaju kapiszon. Mowa tu o materiałach o mniejszej sile rażenia, które powinny posiadać znak literowy „NWP”.

Oto odpowiedź na podstawowe pytania dotyczące fajerwerków i innych tego rodzaju materiałów pirotechnicznych:

1.Kto może kupować fajerwerki?

Wyroby pirotechniczne wyłączone spod pozwoleń (potocznie zwane fajerwerkami) może kupować każda osoba pełnoletnia.

2. Gdzie można je kupować,  tzn. kto jest uprawniony do sprzedaży?

Do sprzedaży fajerwerków (wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia) uprawniony jest każdy przedsiębiorca posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą w przedmiotowym zakresie. Obrót fajerwerkami może być prowadzony w pomieszczeniach sklepowych, pomieszczeniach zaplecza oraz pomieszczeniach magazynowych, które spełniają warunki wynikające z rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałami wybuchowymi, w tym wyrobami pirotechnicznymi.

3. Po czym można poznać, że produkt pirotechniczny jest dopuszczony na nasz rynek?

Każdy tego rodzaju towar konsumpcyjny sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub zestawie powinien m.in. zawierać informację o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja ta powinna znajdować się na towarze lub być z nim trwale połączona.

4. Kto i gdzie może używać  fajerwerków? Jak z nich korzystać?

Obowiązujące przepisy nie wprowadzają ograniczeń co do osób amatorsko używających fajerwerków (wyrobów pirotechnicznych wyłączonych spod pozwoleń). Fajerwerki mogą być używane w miejscach gwarantujących bezpieczeństwo ich użycia oraz w miejscach, gdzie ich użycie nie jest prawnie zakazane, np. przez przepisy ppoż, prawo miejscowe itp. Z fajerwerków należy korzystać zgodnie z instrukcją stosowania wyrobu, dostarczaną każdemu nabywcy.

5. Co grozi za sprzedaż nieuprawnionym, np. niepełnoletnim,  oraz niewłaściwe używanie fajerwerków?

Za sprzedaż fajerwerków osobom niepełnoletnim grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Za nieostrożne obchodzenie się z nimi grozi kara grzywny lub aresztu, natomiast za spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa związanego z użyciem fajerwerków grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Karą za detonowanie petard w miejscach publicznych może być  między innymi  mandat, którego wartość znacznie przekroczy cenę zakupu materiałów pirotechnicznych. Za zakłócanie ładu i porządku publicznego grozić może grzywna w postepowaniu mandatowym do 500 zł, a przed Sądem kwota ta może sięgnąć do 5 tys. złotych.

Dodatkowe informacje