Straż Miejska jest uprawnionym organem do wykonywania funkcji kontrolnych na terenie naszego miasta, w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Na tej podstawie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. kontrolują to, czym mieszkańcy palą w piecach i czy pozbywają się odpadów komunalnych zgodnie z przepisami.

       Ustawa o odpadach, zabrania termicznego przekształcania odpadów komunalnych poza specjalnymi spalarniami odpadów. Oznacza to, że spalanie w domowych piecach i kominkach wszelkich nieczystości, w tym odpadów komunalnych, stanowi naruszenie obowiązujących przepisów. Zachowanie właścicieli nieruchomości nie stosujących się do tego prawa jest wykroczeniem, które ujawnione przez strażnika może skutkować sankcjami karnymi określonymi w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

      Ujawnienie tego rodzaju procederu sprowadza się do konieczności przeprowadzenia kontroli tego, czym palimy w piecu. Posiadane uprawnienia pozwalają, bez dodatkowych pozwoleń, nakazów czy asysty policji, do wstępu na teren nieruchomości, który możliwy jest również wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w celu pobrania próbek popiołu i przeprowadzenia niezbędnych badań. Kontrole mogą odbywać się w godzinach od 6.00 do 22.00, a na terenie nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza przez całą dobę. W trakcie kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą występować i żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, jak również żądać okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. W sytuacji, gdy osoba kontrolowana uniemożliwi strażnikowi przeprowadzenie kontroli tj. nie okaże żądanych dokumentów lub uniemożliwi wejście na teren swojej posesji musi się liczyć z surowymi konsekwencjami, gdyż za zachowanie takie kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3.

       Podejmowane, w tym zakresie, działania kontrolne przez Straż Miejską w Ostrowcu Św. polegają głównie na interweniowaniu, na wniosek mieszkańców zaniepokojonych nadmiernym zadymieniem i nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z domowych kominów.  Interwencje tego typu stanowią również własną inicjatywę strażników rewirowych pełniących służbę patrolową na terenach osiedli o zabudowie jednorodzinnej.

    

 

 

 

 

Dodatkowe informacje