Prezydent RP, podpisał znowelizowaną ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która wprowadza zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Obecnie taki zakaz obowiązuje w konkretnych miejscach, m.in. na ulicach, placach czy w parkach. Nowe regulacje wprowadzają szerszy, generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, jednocześnie dając samorządom możliwość wyznaczania miejsc przeznaczonych do jego spożywania.

      Egzekwowanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi istotny element działalności Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, negatywne zjawiska i patologie związane z nadużywaniem alkoholu budzą społeczny sprzeciw i wymagają zdecydowanych działań prewencyjnych i sankcyjnych wobec osób naruszających obowiązujące prawo. Dlatego w kolejnym, 27 roku naszej działalności wyznaczyliśmy sobie do realizacji cel, który nazwaliśmy;

Ostrowiecka ulica wolna od (spożywania) alkoholu

      Nadużywanie alkoholu, brak kultury picia i potęgowanie negatywnych zachowań pod wpływem alkoholu były powodem podjęcia od 1 stycznia 2017 roku do chwili obecnej  2 476 interwencji, z czego m.in. 667 przypadków dotyczyło ujawnienia osób naruszających zakaz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, 712 interwencji zakończyło się ujęciem osób zakłócających porządek publiczny pod wpływem alkoholu i dopuszczających się nieobyczajnym wybrykom, natomiast 146 osób w stanie upojenia alkoholowego wymagało doprowadzenia do miejsca zamieszkania lub osadzenia w policyjnej izbie zatrzymań, a 113 osób znajdujących się w stanie zagrażającym zdrowiu i życiu przekazano służbom medycznym.

      Na podstawie ujawnionych w ten sposób wykroczeń, których wspólnym mianownikiem był alkohol nałożonych zostało 239 mandatów karnych, 1092 razy poprzestano na zastosowaniu pouczenia lub zastosowaniu innego środka oddziaływania wychowawczego oraz skierowano 48 wniosków o ukaranie do sądu rejonowego.

      O społecznym sprzeciwie spożywania alkoholu pod przysłowiową chmurką i negatywnych patologicznych zachowań osób upojonych alkoholem, świadczy ilość zgłoszeń od mieszkańców z prośbą o interwencję, których w analizowanym okresie było ponad 1500.

 

Dodatkowe informacje