Niestety pomimo obowiązywania nowych zasad odbioru odpadów, na terenie naszego miasta wciąż ujawniane są kolejne dzikie wysypiska śmieci, które szpecą przestrzeń publiczną i nie są dla nas dobrą wizytówką.

 

      Straż Miejska w Ostrowcu Św. systematycznie lokalizuje zaśmiecone tereny i egzekwuje obowiązki spoczywające na właścicielach nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku. Czynności wyjaśniające wszczęte zostały już w ponad 100 sprawach. Interwencje są bardzo zróżnicowane, począwszy od stwierdzonych drobnych uchybień w postaci bałaganu i zalegających odpadów na nieruchomościach prywatnych i terenach przeznaczonych do użytku publicznego, kończąc na dzikich wysypiskach śmieci zlokalizowanych często w newralgicznych miejscach.

 

 

      Dla poszczególnych spraw wykonujemy dokumentacje fotograficzną i opisową obrazującą skalę zanieczyszczenia. Często po ustaleniu osoby odpowiedzialnej za utrzymanie porządku na danym terenie poprzestajemy na wydaniu odpowiednich poleceń wykonania prac porządkowych i sprawy kończą się na zwróceniu uwagi i pouczeniu. Niejednokrotnie jednak nasze interwencje się przedłużają, wynika to z tego, iż stan prawny niektórych działek jest od lat nieuregulowany i niekiedy strażnicy aby dotrzeć do osób odpowiedzialnych za ich sprzątanie muszą weryfikować mapy geodezyjne, wypisy ewidencji gruntów, ustalać właścicieli, współwłaścicieli a często spadkobierców.

 

 

       Wszyscy właściciele zanieczyszczonych nieruchomości, przez których zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy również rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, którzy nie wykonają w wskazanym terminie prac porządkowych muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi i podlegają karze grzywny.

 

 

      Straż Miejska przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania nieruchomości wraz z otoczeniem budynków i obiektów w czystości oraz we właściwym stanie porządkowo-sanitarnym, między innymi poprzez gromadzenie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób określony w Regulaminie i pozbywanie się ich zgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

fot. Straż Miejska Ostrowiec św.