Referat działań prewencyjnych

kierownik referatu  mgr Marek Pastuszka

Referat działań prewencyjnych

tel. 721 806 155, 41 248 65 46

pokój. 9.6, piętro IX

 

W skład referatu wchodzą:

  • zespół patrolowo - interwencyjny,
  • zespół strażników rewirowych.                    

       Do zadań referatu działań prewencyjnych należy, w szczególności: załatwianie interwencji zgłaszanych przez obywateli, patrolowanie miasta, egzekwowanie przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscach publicznych, ściganie sprawców wykroczeń, prowadzenie działań zabezpieczających, pomocniczych podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia obywateli. Ponadto inicjowanie i uczestnictwo w działaniach zapobiegających popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Św. oraz organami samorządowymi i organizacjami społecznymi.


 

Referat kierowania i nadzoru

kierownik referatu -  dr Michał Sitarski   

tel. 721 806 146, 41 248 65 46                           

pokój. 9.6, piętro IX

 

W skład referatu wchodzą:

  • zespół inspektorów dyżurnych,
  • zespół monitoringu wizyjnego miasta,
  • zespół ochrony,

       Do zadań referatu kierowania i nadzoru należy, w szczególności: całodobowe przyjmowanie interwencji, zgłoszeń alarmowych, kierowanie i koordynowanie pracy patroli w terenie, wykonywanie zadań stałego dyżuru Prezydenta Miasta, obsługa systemu wizyjnego miejskiego monitoringu, obserwacja miejsc zagrożonych, wykonywanie zadań w zakresie ochrony obiektów i urządzeń komunalnych.


 

Referat administracyjno-organizacyjny

       Referatem kieruje bezpośrednio Komendant, w skład referatu wchodzą stanowiska: głównego księgowego, inspektora d/s kadr, obsługi kancelaryjnej i kasowej, obsługi informatycznej oraz stanowiska d/s wykroczeń i programów profilaktycznych.

       Do zadań referatu administracyjno - organizacyjnego należy w szczególności: prowadzenie gospodarki finansowej, kadrowej Straży Miejskiej, załatwianie spraw pracowniczych i socjalnych, obsługa kancelaryjna i kasowa, zapewnienie sprawnej obsługi informatycznej, prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie Straży Miejskiej przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych realizowanych przez Straż Miejską.


 

Dodatkowe informacje