N A B Ó R

N A   W O L N E   S T A N O W I S K O   U R Z Ę D N I C Z E   O B S Ł U G A 
 I N F O R M A T Y C Z N A    S T R A Ż Y   M I E J S K I E J   W   O S T R O W C U    ŚW.

 

DATA   PUBLIKACJI:                         15.02.2018r.

STRAŻ   MIEJSKA

W OSTROWCU ŚW.

ul. Świętokrzyska 22

27-400 Ostrowiec Św.

 

OGŁASZA   NABÓR   NA   WOLNE   STANOWISKO   URZĘDNICZE:

OBSŁUGA   INFORMATYCZNA

 

LICZBA   ETATÓW:                  1/4   (10 godzin/tydzień)

 

 1. I.                   Kandydat na stanowisko obsługi informatycznej powinien spełniać następujące kryteria:

 

 1. 1.      Wymagania niezbędne:

 

a)      obywatelstwo polskie,

b)     wykształcenie wyższe o kierunku i specjalizacji z zakresu informatyki lub wyższe magisterskie uzupełnione branżowymi studiami podyplomowymi,

c)      uregulowany stosunek do służby wojskowej,

d)     pełne prawa obywatelskie,

e)      nienaganna opinia,

f)       niekaralność sądowa,

g)      znajomość środowisk i umiejętność administrowania systemami Windows,

h)     podstawowa umiejętność zarządzania bazami danych rodziny SQL,

i)        znajomość budowy i zasad działania systemów alarmowych, w tym stacji monitorującej,

j)       znajomość budowy i zasad działania systemu monitoringu wizyjnego,

k)     dobra znajomość pakietów biurowych OFFICE (Microsoft, Open, Star),

l)        praktyczna znajomość technologii sieci komputerowych.

 

 1. 2.      Wymagania dodatkowe:

 

a)      umiejętność pracy w zespole

b)     odpowiedzialność

c)      dyspozycyjność

d)     znajomość technologii LAN, MAN, WAN

e)      dodatkowe udokumentowane kursy: informatyczne, elektroniczne

 

 1. II.                Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)      administrowanie i nadzór nad pracą systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie Strażą Miejską;

b)     administrowanie i nadzór nad pracą systemu stacji monitorującej;

c)      administrowanie i nadzór nad pracą systemu rejestrującego rozmowy radio-telefoniczne;

d)     administrowanie, obsługa i nadzór techniczny nad pracą monitoringu miejskiego;

e)      bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego;

f)       zarządzanie systemami operacyjnymi,

g)      administrowanie i nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej Straży Miejskiej.

 

-  2  -

 

 1. III.             Wymagane dokumenty:

 

 

 1. 1.      życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 2. 2.      list motywacyjny;
 3. 3.      uwiarygodnione kserokopie dokumentów, potwierdzające wymagane wykształcenie;
 4. 4.      inne uwiarygodnione dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
  lub umiejętności (np.: prawo jazdy, ukończone kursy itp.);
 5. 5.      dowód osobisty do wglądu lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 6. 6.      kserokopia książeczki wojskowej, potwierdzającej stosunek do służby wojskowej
  (nie dotyczy kobiet);
 7. 7.      informacja z Rejestru Karnego o niekaralności lub oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa oraz oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych.

 

 1. IV.             Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać bezpośrednio lub listem poleconym w terminie do 26 lutego 2018r., na adres:

 

STRAŻ   MIEJSKA

ul. Świętokrzyska 22

27-400 Ostrowiec Św.

 

w zaklejonych kopertach z podanym  imieniem, nazwiskiem, adresem i kontaktowym numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem:

 

„dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – obsługa informatyczna”

 

Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 992 – tekst jednolity).

 

 1. V.                W ramach naboru prowadzona będzie:

 

- rozmowa kwalifikacyjna

 

 1. VI.             Kandydaci, którzy spełnią warunki formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 1. VII.          Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerami telefonów:

0 41 248 65 40, 041 248 65 41.

 

Komendant Straży Miejskiej

w Ostrowcu Świętokrzyskim

        Andrzej Kaniewski

 

Dodatkowe informacje