Posiadasz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przeczytaj nasz komunikat!

Od 2022 roku każda gmina co najmniej raz na dwa lata musi przeprowadzić kontrolę właścicieli nieruchomości, którzy gromadzą nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych (szamba) lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, kontrolę prowadzą funkcjonariusze Straży Miejskiej, posiadający uprawnienia wynikające z art. 379 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w zakresie wstępu na teren nieruchomości, żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie niezbędnym
do ustalenia stanu faktycznego oraz żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury). Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu zawartości szamba. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Należy
to odpowiednio udokumentować, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę. Dodatkowo właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są zgłosić posiadaną instalację
do Wydziału Ekologii Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.

Obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków jest koniecznością, gdy przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Opróżnianie zbiornika bezodpływowego odbywać się ma z częstotliwością gwarantującą nie przepełnianie się zbiornika – stosownie do jego pojemności i ilości wody pobranej na cele bytowe, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Częstotliwość opróżniania
z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z instrukcją eksploatacji określoną przez producenta.

Zachowania właścicieli nieruchomości polegające na utrudnianiu lub udaremnieniu przeprowadzenia kontroli, nieokazaniu lub braku umowy i rachunków potwierdzających legalny wywóz nieczystości ciekłych noszą znamiona wykroczeń i podlegają karze grzywny.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dostępny jest na stronie: bip.um.ostrowiec.pl

PODSTAWY PRAWNE

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 t.j.).

art. 2 ust. 1 pkt 1 – Ilekroć w ustawie jest mowa o:

– nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

art. 5 ust. 1 pkt 3 a i 3 b – Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku poprzez:

– gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;

– pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

art. 6 ust. 1 – Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,
są obowiązani udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

– gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

art. 6 ust. 5a – Wójt, burmistrz, prezydent miasta kontroluje posiadanie takich umów, zgodności postanowień umów, z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz dowodów uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości lub w inny sposób udokumentowania obowiązków dot. pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

art. 6 ust. 5aa – Wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany prowadzić w/w kontrole, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym.

art. 6 ust. 5ab – Do w/w kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.)

Przepisy karne:

art. 10 ust. 2 – Kto nie wykonuje obowiązków określonych w art. 5 ust.1 pkt 3 a i 3 b – podlega karze grzywny.

art. 10 ust. 2d – Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa
w art. 6 ust. 5a – podlega karze grzywny.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 t.j.).

art. 379. 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
  1)   wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,
a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego
w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
art. 380. 1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.

2. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz
z uzasadnieniem.

3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole,
a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa.

Przepisy karne:

art. 225. Kodeks karny

§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska
lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.