Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 4. niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków
 5. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Andrzejem Kaniewskim, e-mail: sm@um.ostrowiec.pl, tel. +48 (41) 2486540

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Straż Miejska zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Straż Miejska zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Straż Miejska odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Siedziba Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwanej w dalszej części Strażą Miejską, zlokalizowana jest przy ul. Świętokrzyskiej 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim, w biurowcu na 9 piętrze. Budynek posiada dziesięć kondygnacji naziemnych oraz podpiwniczenie.

Dojazd do budynku     
Do budynku Straży Miejskiej można dojechać samodzielnie za pomocą środków komunikacji miejskiej. W odległości ok. 50-100 metrów od wejścia głównego do budynku w którym mieści się siedziba Straży Miejskiej, znajdują się 3 przystanki autobusowe. W ramach komunikacji miejskiej, na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, można zapoznać się z aktualnym rozkładem jazdy. Autobusy komunikacji miejskiej są pojazdami niskopodłogowymi.

Dostępność parkingu
Przy budynku, w którym mieści się siedziba Straży Miejskiej, znajdują się dwa ogólnodostępne parkingi, wjazd od strony ul. Świętokrzyskiej, na których zlokalizowane jest 11 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; oznaczone znakami pionowymi i poziomymi, w odległości ok. 10-80 metrów od głównego wejścia do budynku. Nawierzchnia parkingów wykonana jest z asfaltu z zastosowaniem zasad projektowania uniwersalnego.

Wejście do budynku
Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach pracy Straży Miejskiej. Wejście główne znajduje się od strony południowej budynku. Komunikacja na poziom parteru, na którym zlokalizowane są drzwi główne budynku, odbywa się poprzez schody zewnętrzne, przy których zamontowane są poręcze. Dla osób niepełnosprawnych, po przeciwnej stronie schodów znajduje się platforma schodowa, obsługiwana przez pracowników ZUM, pełniących całodobowe dyżury w pomieszczeniu obok wejścia głównego. Bezpośrednio przed drzwiami do budynku znajduje się spocznik. Drzwi do budynku są szerokie, przeszklone, w kolorze kontrastowym do ścian budynku.

Dostępność siedziby Straży Miejskiej dla interesantów
Po wejściu do budynku, w którym mieści się siedziba Straży Miejskiej, po lewej stronie od wejścia głównego, znajduje się pomieszczenie dyżurujących pracowników ZUM,od których można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia. Pracownicy ZUM obsługują i pomagają osobą przy korzystaniu z platformy schodowej. Na kondygnacji parteru, na wprost wejścia głównego, znajdują się dwie windy wyposażone w panele obsługi z alfabetem Braille’a. Komunikacja na wyższe poziomy, może też odbywać się przez klatkę schodową. Wszelkie pomieszczenia biurowe, tj. gabinet Komendanta SM, z-cy Komendanta, sekretariat, pokój kierownika zmiany, dla interesantów Straży Miejskiej, znajdują się na poziomie 9 piętra. Przy wyjściu z windy, znajduje się tablica informacyjna z opisem poszczególnych stanowisk. Napisy w kolorze granatowym, na białym tle. Drzwi pełne z materiału drewnopodobnego. W pomieszczeniach znajdują się stanowiska, przy których są miejsca siedzące dla interesantów. Stanowiska są oznaczone przy pomocy tabliczek umieszczonych obok każdych drzwi wejściowych. Do budynku siedziby Straży miejskiej i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, woda dla psa zostanie podana na prośbę interesanta.

Dostępność pomieszczeń higienicznosanitarnych
W budynku jest osiem toalet dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się na parterze i piętrach od 1 do 7. Na każdym poziomie budynku są również toalety ogólnodostępne.

Utrudnienia
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Straż Miejska nie zatrudnia pracownika ze znajomością języka migowego. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu.

Brak w budynku pętli indukcyjnej. Nad wejściem, nie ma systemu głośników naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.