Misja, cele i zadania

Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją, powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Spełnia służebną rolę wobec społęczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności praw obywateli.

Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jednostką organizacyjną gminy. Strażą kieruje Komendant, który sprawuje kierownictwo w zakresie organizacji pracy Straży Miejskiej, zapewniając jej zgodne z prawem, sprawne funkcjonowanie oraz odpowiednie warunki do realizacji jej zadań. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta. Koszty związane z funkcjonowaniem Straży są pokrywany z budżetu gminy. Szczegółową strukturę organizacyjną Straży określa regulamin nadany przez radę gminy. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Prezydent Miasta oraz wojewoda w zakresie fachowym.

Misja jednostki:

Straż Miejska chroni porządek publiczny, służąc i pomagając mieszkańcom miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Charakterystyka misji – nadrzędnym celem działań jest zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w sferze szeroko rozumianego porządku publicznego. Interes i oczekiwania ogółu mieszkańców są celem wszelkich działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa mieszkańców. Gotowość do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych, poświęcenie i bezinteresowność oraz służenie pomocą, wspieranie mieszkańców w pokonywaniu problemów i trudności życia codziennego.

Cel strategiczny:

Poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Cel operacyjny:

Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie zakłócania spokoju i porządku publicznego na terenie miasta oraz zwiększenie bezpieczeństwa i porządku w komunikacji drogowej w obszarach objętych obserwacją kamer monitoringu miejskiego.

W ramach realizacji Systemu Kontroli Zarządczej, Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. określił ten cel jako operacyjny i został on przyjęty do realizacji w 2023-2024 roku. Bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta jest sprawą priorytetową, dlatego też wykorzystujemy zasoby w postaci kamer monitoringu miejskiego jako podstawowe narzędzie w realizacji wyznaczonego celu.

Współpraca z gminą w zakresie uszczelnienia systemu odbioru odpadów komunalnych

W ramach realizacji Systemu Kontroli Zarządczej, Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. określił ten cel jako operacyjny i został on przyjęty do realizacji w 2020- 2022 roku. Pomoc gminie w uszczelnieniu systemu odbioru odpadów komunalnych zostało potraktowane priorytetowo, gdyż pomimo obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami, w dalszym ciągu aktualna jest problematyka zaśmiecania przestrzeni publicznej, powstawania dzikich wysypisk śmieci, spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych, tzw. niskiej emisji i niezgodne z prawem pozbywanie się odpadów.

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. 
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
3. Kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym w art.45 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.nr5, poz.13)
4. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. 
5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia. 
6. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 
7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. 
8. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub ich miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób. 
9. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. 
10. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Do obowiązków każdego strażnika należy:

1. Przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń służbowych.
2. Poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej.
3. Zachowanie tajemnicy prawnie chronionej.
4. Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w  przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi.
5. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami.
6. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
7. Zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

Straż Miejska zobowiązana jest do współpracy z innymi służbami (w szczególności z policją) w zakresie wykonywania zadań własnych, ale i w zakresie realizacji ustawowych zadań tychże służb.


W dniu 14.04.2000 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Ostrowca Św. mgr Janem Szostakiem a Komendantem Powiatowym Policji podinsp.mgr Andrzejem Brodą w sprawie zasad współpracy Straży Miejskiej i Policji na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Współpraca Straży Miejskiej z Policją polega w szczególności na:

1) stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego,
2) zorganizowaniu systemu łączności policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami policji i straży,
3) koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży,
z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie,
4) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych,
5) organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników miejskich,
6) wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

Współpraca między Strażą Miejską a Policją realizuje się przez:

1) okresowe spotkania komendantów lub osób przez nich wyznaczonych,
w celu dokonywania ocen zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz porządku
i bezpieczeństwa publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań,
2) wzajemne, bieżące konsultacje w zakresie wykonywanych zadań,
3) organizowanie odpraw w przypadku konieczności podjęcia wspólnych zadań straży i policji,
4) wyznaczenie strażników i policjantów do utrzymywania bieżących kontaktów,
5) wsparcie straży w czynnościach, w których siły straży są niewystarczające;
6) zapewnienie, na wniosek prezydenta miasta lub komendanta straży, kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawowego lub szkoleń specjalistycznych strażników.