Monitoring

 W 2009 roku Gmina Ostrowiec Św. zainstalowała  na terenie miasta system monitoringu wizyjnego w skład, którego weszło 10 punktów kamerowych obejmujących swoim zasięgiem najbardziej ruchliwe skrzyżowania i ulice oraz 16 punktów kamerowych zlokalizowanych
w ścisłym centrum miasta, okalających Rynek i Urząd Miasta. Dodatkowo
w roku 2011, po przeprowadzonym remoncie, oraz budowie Muszli Koncertowej na terenie Parku Miejskiego zostały zainstalowane dodatkowe kamery. Dzięki temu możliwe jest obserwowanie i rejestrowanie obrazu zdarzeń z wszystkich imprez plenerowych odbywających się na terenie Parku Miejskiego. Rozmieszczenie poszczególnych punktów kamerowych zostało uzgodnione z Komendantem Powiatowym Policji w Ostrowcu Św.

W roku 2019 system został gruntownie zmodernizowany, przeniesiono również Centrum Monitoringu Wizyjnego, z Komendy Powiatowej Policji
do budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22, w którym znajduje się siedziba Straży Miejskiej

Zarejestrowany obraz zdarzeń, niezawierający dowodów pozwalających
na wszczęcie postępowania karnego albo w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań, przechowywana jest
w macierzy dyskowej przez 20 dni od daty dokonania nagrania. Po tym okresie niewykorzystany materiał zostaje automatycznie zniszczony poprzez nagranie nowego obrazu na na obraz poprzedni powodując mechaniczne jego skasowanie. Obserwacja miejsc publicznych prowadzona jest w sposób zapewniający ochronę prywatności z poszanowaniem podstawowych praw wolności i godności człowieka. Zarejestrowany materiał dowodowy może być udostępniany na zasadach regulujących postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia funkcjonariuszom Policji, Straży Miejskiej oraz organom Sądu i Prokuratury.

W okresie funkcjonowania systemu w obszarze monitorowanym zmniejszeniu uległa ilość zdarzeń w podstawowych kategoriach, szczególnie w kradzieżach z włamaniem i rozbojach. Ciągła obserwacja stref monitorowanych pozwala na szybką interwencję w przypadkach zauważonych przestępstw i wykroczeń takich jak: spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy, niszczenie mienia, rozboje, kradzieże. Kamery wykorzystywane są również do obserwacji przebiegu imprez, zgromadzeń, festynów.

Podstawowe cele monitoringu wizyjnego Ostrowca Św. to:
· ochrona bezpieczeństwa osób i mienia,
· ochrona porządku publicznego,
· pozyskiwanie materiału dowodowego.

Ochrona bezpieczeństwa osób i mienia:
Cel ten realizowany jest poprzez ukierunkowanie pracy stałego zespołu operatorów monitoringu na obserwację i reagowanie w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia osób oraz mienia znajdującego się w przestrzeni publicznej.

Operatorzy sygnalizują odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki:
· fizycznej przemocy i innych agresywnych zachowań
· obecności małoletnich bez opieki
· ujawnionych osób leżących lub których wygląd albo zachowanie wskazuje, że wymagają one pomocy
· kradzieży lub niszczenia mienia.
· zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego

Ochrona porządku publicznego
Cel realizowany jest poprzez informowanie odpowiednich podmiotów
o zdarzeniach i zachowaniach naruszających  ład i porządek
w dozorowanym obszarze.

Operatorzy sygnalizują odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki:
· naruszenia zakazów lub nakazów określonego zachowania się w miejscach publicznych (np. zakazu spożywania napojów alkoholowych, przestrzegania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt)
· zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc ogólnie dostępnych
· niewystarczającej dbałości o stan porządku i czystości ze strony służb komunalnych oraz innych podmiotów 
· awarii infrastruktury, oznakowania dróg, zdarzeń w ruchu drogowym.

Pozyskiwanie materiału dowodowego
Cel ten realizowany jest poprzez udostępnianie zarejestrowanego obrazu jako  materiału dowodowego uprawnionym podmiotom . Zapisy miejskiego monitoringu wizyjnego przekazywane są w postaci uniemożliwiającej jakąkolwiek manipulację. Pozyskiwany materiał dowodowy wpływa na przyspieszenie postępowań w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia.  Nagrane zdarzenia lub brak zarejestrowanego zdarzenia z określonego obszaru objętego dozorem kamer monitoringu wizyjnego stanowią istotny element weryfikacji wiarygodności świadków lub pozwalają na odtworzenie przebiegu zdarzenia.

Czym jest monitoring wizyjny miasta?

Monitoring wizyjny miasta jak często nazywa się system telewizji dozorowej w obiegu zamkniętym -stanowi jeden z elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na określonym terenie.  Stanowi cenne źródło informacji o zdarzeniach wymagających interwencji służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. W sprawnie działającym systemie bezpieczeństwa i ochrony porządku na określonym terenie, zarejestrowany przez kamery obraz inicjuje działania interwencyjne policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej.

Pasywny monitoring wizyjny – obraz przeglądany po zdarzeniu służyć może głównie jako dowód w postępowaniach prowadzonych przez policję, prokuraturę i sąd.

Aktywny monitoring wizyjny – obraz z kamer nadzorowany jest i analizowany na bieżąco przez obserwatora, który w chwili momencie ujawnienia zagrożenia lub zdarzenia niepożądanego powiadamiania służby interwencyjne i wspomaga ich działania dostarczając aktualnych informacji o rozwoju sytuacji.

Proaktywny monitoring wizyjny – obraz z kamer analizowany jest na bieżąco i interpretowany przez wyszkolonego operatora, który inicjuje działania prewencyjne służb interwencyjnych w sytuacji, gdy zaobserwowany katalog zachowań prowadzić może do wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego. System monitoringu wizyjnego, na który składają się odpowiedniej jakości kamery CCTV, sprawny zespół obserwatorów i odpowiednio liczebne i mobilne służby interwencyjne pozwala efektywnie zarządzać bezpieczeństwem na określonym terenie.

Lokalizacja kamer monitoringu wizyjnego:

 1. Kamera obrotowa przy ulicy Polnej.
 2. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Polna i Iłżecka rejon Zespołu Szkół Nr 4 przy ul Mickiewicza 1.
 3. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Polna i Radwana- (zdjęta na czas remontu skrzyżowania).
 4. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Aleja 3-Maja i Kilińskiego- (zdjęta na czas remontu skrzyżowania).
 5. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Okólna i Denkowska – (zdjęta na czas remontu skrzyżowania).
 6. Kamera obrotowa przy Rondzie Solidarności.
 7. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Górzysta i Kościelna.
 8. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic 11 Listopada
  i Chrzanowskiego.
 9. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Żeromskiego.
 10. Kamera stacjonarna przy szkole PSP Nr 5.
 11. Kamera obrotowa przy szkole PSP Nr 5.
 12. Kamera obrotowa przy boisku ,,Orlik” na osiedlu Ogrody.
 13. Kamera obrotowa przy ulicy Polna 3.
 14. Kamera obrotowa przy ulicy Radwana 11.
 15. Kamera obrotowa przy bloku osiedle Ogrody 32.
 16. Kamera stacjonarna przy szkole PSP Nr 5.
 17. Kamera obrotowa przy ulicy Chrzanowskiego obok sklepu spożywczego.
 18. Kamera obrotowa przy ulicy Świętokrzyska 22.
 19. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Siennieńskiej i Jana Pawła II.
 20. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Radwana i Bałtowska- (zdjęta na czas remontu skrzyżowania).
 21. Kamera obrotowa umieszczona na terenie osiedla Ogrody przy Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu ,,Pajacyk”.
 22. Kamera obrotowa przy Rondzie Powstania Styczniowego.
 23. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Waryńskiego, Iłżeckiej.
 24. Kamera obrotowa przy Rondzie im. Republiki Ostrowieckiej.  
 25. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Polnej, Sienkiewicza.
 26. Kamera obrotowa na terenie Targowiska Miejskiego.
 27. Kamery obrotowe w lokalizacji Pump track na os. Pułanki- 2 szt.
 28. Kamera obrotowa w lokalizacji Aleja Jana Pawła II 67.
 29. Kamera obrotowa umieszczona na słupie oświetleniowym w rejonie górnej połaci rynku.
 30. Kamera obrotowa umieszczona na słupie oświetleniowym przy skrzyżowaniu ulic Iłżeckiej i Starokunowskiej.
 31. Kamera stacjonarna Park Miejski ,,Alejka 2”.
 32. Kamera stacjonarna Park Miejski ,,Małe Rondo”.
 33. Kamera stacjonarna Park Miejski ,,Muszla 2”.
 34. Kamera stacjonarna Park Miejski ,,Ogrodzenie Muszli 1”.
 35. Kamera stacjonarna Park Miejski  ,,Ogrodzenie Muszli 2”.
 36. Kamera obrotowa Park Miejski ,,Plac Zabaw 1”.
 37. Kamera obrotowa Park Miejski ,,Plac Zabaw 2”.
 38. Kamera obrotowa Parki Miejski „Staw”.