Referaty

Referat działań prewencyjnych

kierownik referatu  mgr Marek Pastuszka

tel. 721 806 155, 41 248 65 46
pokój. 9.6, piętro IX

W skład referatu wchodzą:

  • zespół patrolowo – interwencyjny,
  • zespół strażników rewirowych.                    

Do zadań referatu działań prewencyjnych należy, w szczególności: załatwianie interwencji zgłaszanych przez obywateli, patrolowanie miasta, egzekwowanie przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscach publicznych, ściganie sprawców wykroczeń, prowadzenie działań zabezpieczających, pomocniczych podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia obywateli. Ponadto inicjowanie i uczestnictwo w działaniach zapobiegających popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym
i współdziałanie w tym zakresie z Komendą Powiatową Policji
w Ostrowcu Św. oraz organami samorządowymi i organizacjami społecznymi.


Referat kierowania i nadzoru

kierownik referatu –  dr Michał Sitarski

tel. 721 806 146, 41 248 65 46
pokój. 9.6, piętro IX

W skład referatu wchodzą:

  • zespół inspektorów dyżurnych,
  • zespół monitoringu wizyjnego miasta,
  • zespół ochrony.

Do zadań referatu kierowania i nadzoru należy w szczególności: całodobowe przyjmowanie interwencji, zgłoszeń alarmowych, kierowanie
i koordynowanie pracy patroli w terenie, wykonywanie zadań stałego dyżuru Prezydenta Miasta, obsługa systemu wizyjnego miejskiego monitoringu, obserwacja miejsc zagrożonych, wykonywanie zadań
w zakresie ochrony obiektów i urządzeń komunalnych.


Referat organizacyjny

Referatem kieruje bezpośrednio Komendant. W skład referatu wchodzą stanowiska: głównego księgowego, inspektora d/s kadr i obsługi kancelaryjnej, radcy prawnego, obsługi informatycznej oraz stanowiska d/s wykroczeń i programów profilaktycznych.

Do zadań referatu organizacyjnego należy w szczególności: prowadzenie gospodarki finansowej, kadrowej Straży Miejskiej, załatwianie spraw pracowniczych i socjalnych, obsługa kancelaryjna ze szczególnym uwzględnieniem systemu kontroli zarządczej, zapewnienie sprawnej obsługi informatycznej, prowadzenie czynności wyjaśniających
w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie Straży Miejskiej przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych realizowanych przez Straż Miejską.