RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)  (RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Małgorzatę Chrzanowską, z którą można skontaktować się, pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: iod.sm@um.ostrowiec.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 6 ust 1 RODO:

a/ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  w jednym lub większej liczbie określonych celów; m.in. do celów rekrutacji, udziału  w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską;

b/ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora;

c/ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

d/ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;

e/ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Zgodnie  z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej.

4. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.

5. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.

8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

1) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

2) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Przetwarzanie danych w zależności od celu określonego w ust. 3 jest:

a/ dobrowolne – konsekwencją nie podania danych jest np. brak możliwości udziału w rekrutacji, szkoleniu.

b/ niezbędne do realizacji umowy – konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

c/wynika za przepisów prawa – konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych.

10. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Ponadto, zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej miasta Ostrowca Świętokrzyskiego            z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Małgorzatę Chrzanowską, z którą można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: iod.sm@um.ostrowiec.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.).

4. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

Do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby             w wyniku przetwarzania danych osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

   Na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, funkcjonuje monitoring wizyjny. W związku z jego funkcjonowaniem, administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22.

Informacja dotycząca funkcjonowania  monitoringu wizyjnego na terenie miasta Ostrowca

 1. Administratorem danych gromadzonych w systemach monitoringu wizyjnego jest Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest: utrwalanie dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; przeciwdziałanie przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych; ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; zrealizowanie zadań określonymi w art.11 ust.1 i art.10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych; zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 3. System monitoringu wizyjnego składa się z:
  1. kamer rejestrujących zdarzenia w miejscach publicznych na terenie miasta Ostrowca Św. w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;
  2. urządzeń rejestrujących i zapisujących (serwerów) obraz na nośniku fizycznym;
  3. monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 4. Rozmieszczenie kamer na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego określa załącznik Nr 1.
 5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 6. Dane, zarejestrowane przez monitoring, umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L. 119 z 4.05.2016, str.1, ze zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 7. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie krótszy niż 20 dni 
  i nie dłuższy niż 60 dni od daty nagrania.
 8. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt.7, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu, zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Monitoring rejestruje tylko obraz.
 10. Dane zarejestrowane za pomocą monitoringu nie podlegają profilowaniu.
 11. Dane zarejestrowane przez monitoring nie stanowią informacji publicznej 
  i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie 
  do informacji publicznej.
 12. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje na jej wniosek prawo dostępu do jej danych osobowych. Z wnioskiem należy się zwrócić do administratora danych osobowych.
 13. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu, może zwrócić się pisemnie do Komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Straży Miejskiej 
  w Ostrowcu Św. w terminie do 20 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia.
 14. Z uwagi na brak synchronizacji systemu z zewnętrznym źródłem czasu mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu.
 15. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona do czasu do jego odbioru przez uprawnione organy.
 16. Wykorzystanie informacji uzyskanych w toku obserwacji oraz zarejestrowanych obrazów zdarzeń odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych raz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.
 17. Przetwarzanie danych osobowych zarejestrowanych w toku czynności wskazanych w pkt. 16 odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
 18. Mając na względzie art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej, który stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym, Straż Miejska stosuje monitoring 
  z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności mieszkańców i innych osób przebywających na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.
 19. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać zarejestrowane przez monitoring, jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej Straży Miejskiej (adres strazmiejska.um.ostrowiec.pl).
 20. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia RODO – jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 21. Zakres przetwarzanych w ramach monitoringu danych osobowych obejmuje 
  w szczególności: wizerunek osoby, numer rejestracyjny pojazdu.
 22. Na tablicy ogłoszeń, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej zamieszcza się klauzule informacyjne o treści stanowiącej załącznik nr 2.

Szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego za terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego określa 

Zarządzenie  Nr 4 Komendanta Straży Miejskiej  z dnia 31stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1

Rozmieszczenie kamer w rejonie ulicy Rynek:

 1. Kamera stacjonarna umieszczona na słupie przy Banku PKO BP.
 2. Kamera stacjonarna umieszczona na słupie usytuowanym przy skrzyżowaniu ulic Rynek 
  i Okólnej.
 3. Kamera stacjonarna umieszczona na słupie przy skrzyżowaniu ulic Okólna i Rynek.
 4. Kamera stacjonarna umieszczona na słupie obok przejścia dla pieszych, przy skrzyżowaniu ulic Rynek i Iłżeckiej.
 5. Kamera stacjonarna umieszczona na słupie przy Banku PKO BP.
 6. Kamera stacjonarna umieszczona na słupie przy Banku PKO BP.
 7. Kamera obrotowa umieszczona na słupie oświetleniowym przy skrzyżowaniu ulic Iłżeckiej i Starokunowskiej.
 8. Kamera obrotowa umieszczona na słupie oświetleniowym przy budynku Banku PKO BP.

Rozmieszczenie kamer na terenie Parku Miejskiego:

 1. Kamera stacjonarna oznaczona w systemie monitoringu ,,Alejka 2”.
 2. Kamera stacjonarna oznaczona w systemie monitoringu ,,Rondo”.
 3. Kamera stacjonarna oznaczona w systemie monitoringu ,,Małe Rondo”.
 4. Kamera stacjonarna oznaczona w systemie monitoringu ,,Muszla 1”.
 5. Kamera stacjonarna oznaczona w systemie monitoringu ,,Muszla 2”.
 6. Kamera stacjonarna oznaczona w systemie monitoringu ,,Muszla 4”.
 7. Kamera stacjonarna oznaczona w systemie monitoringu ,,Ogrodzenie Muszli 1”.
 8. Kamera stacjonarna oznaczona w systemie monitoringu ,,Ogrodzenie Muszli 2”.
 9. Kamera obrotowa oznaczona w systemie monitoringu ,,Fontanna”.
 10. Kamera obrotowa oznaczona w systemie monitoringu ,,Plac Zabaw 1”.
 11. Kamera obrotowa oznaczona w systemie monitoringu ,,Plac Zabaw 2”.
 12. Kamera obrotowa oznaczona w systemie monitoringu ,,Skyte Park”.
 13. Kamera obrotowa oznaczona w systemie monitoringu ,,Miasto Ruchu”.
 14. Kamera obrotowa oznaczona w systemie monitoringu ,,Staw”.
 15. Kamera obrotowa oznaczona w systemie monitoringu ,,Park Duże Rondo”.

 Rozmieszczenie kamer w innych miejscach na terenie miasta:

 1. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Polna i  
 2. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Polna i Iłżecka rejon Zespołu Szkół Nr 4 przy ul Mickiewicza 1.
 3. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Polna i Radwana.
 4. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Aleja 3-Maja i Kilińskiego.
 5. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Okólna i Denkowska.
 6. Kamera obrotowa przy Rondzie Solidarności.
 7. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Górzysta i Kościelna.
 8. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Chrzanowskiego.
 9. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Żeromskiego.
 10. Kamera stacjonarna przy szkole PSP Nr 5.
 11. Kamera obrotowa przy szkole PSP Nr 5.
 12. Kamera obrotowa przy boisku ,,Orlik”na osiedlu Ogrody.
 13. Kamera obrotowa przy ulicy Polna 3.
 14. Kamera obrotowa przy ulicy Radwana 11.
 15. Kamera obrotowa przy bloku osiedle Ogrody 32.
 16. Kamera stacjonarna przy szkole PSP Nr 5.
 17. Kamera obrotowa przy ulicy Chrzanowskiego obok sklepu spożywczego.
 18. Kamera obrotowa przy ulicy Świętokrzyska 22.
 19. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Siennieńskiej i Jana Pawła II.
 20. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Radwana i Bałtowska.
 21. Kamera obrotowa umieszczona na terenie osiedla Ogrody przy Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu ,,Pajacyk”.
 22. Kamera obrotowa przy Rondzie Powstania Styczniowego.
 23. Kamera obrotowa przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Waryńskiego, Iłżeckiej.
 24. Kamera obrotowa przy Rondzie im. Republiki Ostrowieckiej.                             

Załącznik nr 2                                                                                 

KLAUZULA INFORMACYJNA

przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu prowadzonego na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22, tel. +48 41 248 65 40 – reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej – zwanego dalej „Administratorem”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych- Małgorzatę Chrzanowską, z którym może Pani/Pan się kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: iod.sm@um.ostrowiec.pl lub pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora podany w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach monitoringu stosowanego 
  w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jednak nie krócej niż 20 , a nie dłużej niż 60 dni od dnia nagrania obrazu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, są niszczone, 
  z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO, a także organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, na zasadach określonych w art. 15 RODO,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w okolicznościach wskazanych w art. 21 RODO.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO, prawo żądania usunięcia danych osobowych, gdyż nie ma ono zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b) RODO.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z rezygnacją ze wstępu na teren objęty monitoringiem.
 4. Nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim, w celu utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa 
  lub wykroczenia; przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku 
  w miejscach publicznych; ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, w związku z realizowanymi zadaniami określonymi w art. 11 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych .

KLAUZULA INFORMACYJNA

przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) – dalej zwanej „Ustawą”

Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Świętokrzyska 22, 27–400 Ostrowiec Świętokrzyski – zwany dalej „Administratorem”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Małgorzatę Chrzanowską, z którym może Pani/Pan się kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: iod.sm@um.ostrowiec.pl lub pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora podany w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celu rozpoznania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności, 
  na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 ze zm.).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.