5 tys. złotych mandatu za psa bez smyczy? Fakty i medialne bzdury!

1.10.2020   Porady

4 października 2018r. Sejm dokonał nowelizacji ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 15 listopada b.r. Faktem stało się, że zaostrzono kary przy wykroczeniach dotyczących niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt i ich drażnieniu, szczuciu lub płoszeniu (art.77, art.78 i art.108 kw.) Nieprawdziwe natomiast, są ukazujące się od kilku dni w różnych mediach doniesienia o mandatach do 5 tys. zł. które nakładać będzie Straż Gminna/Miejska na właścicieli psów wyprowadzanych bez smyczy.

Wprowadzone zmiany określają zwiększenie kwot grzywien z obowiązującej do tej pory kwoty do 250 zł na maksymalną kwotę do 5000 zł oraz dopuszczają obok kary grzywny i nagany również karę ograniczenia wolności. Pamiętać jednak należy, że kary grzywny, zwłaszcza te w maksymalnej wysokości i kary ograniczenia wolności orzekane są wyłącznie w postępowaniu sądowym. Natomiast w postępowaniu mandatowym, które jest uproszczonym trybem postępowania w sprawach o wykroczenia grzywnę można nałożyć wyłącznie w wysokości do od 20 do 500zł. chyba, że czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy to maksymalna wysokość mandatu karnego może wynieść 1000 zł.

Tym samym, dementujemy medialne plotki o mandatach rzędu 5 tys. złotych. Nie zmienia to jednak faktu, że właściciele zwierząt będą musieli z jeszcze większą dbałością i starannością przestrzegać zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu swoich pupili.

Zaostrzone maksymalnie kary dotyczyć będą właścicieli zwierząt, które swoim zachowaniem mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi. Mamy tu na myśli głównie właścicieli psów ras groźnych i innych mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia, które niedopilnowane i pozostawione bez dozoru atakują ludzi lub inne zwierzęta. W takich sprawach mandat nawet w maksymalnej wysokości nie zawsze jest adekwatny do skali zagrożenia i koniecznym jest skierowanie wniosku o ukaranie do sądu, gdzie po 15 listopada b.r. właściciel zwierzęcia musi się liczyć z możliwością nałożenia na niego kary ograniczenia wolności lub kary grzywny nawet do 5000 zł.

Jakie są zmiany w kodeksie wykroczeń dotyczące zwierząt? Przygotowaliśmy porównanie brzmienia przepisów przed i po zmianach:

Było:
Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Jest:
Art. 77. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Było:
Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.

Jest:
Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Było:
Art. 108. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.

Jest:
Art. 108. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Czym są zwykłe i nakazane środki ostrożności w przypadku zwierząt?

Uchwała  Nr XXXVI/90/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” stanowi, że:

§ 37.1 Właściciel nieruchomości, po terenie której zwierzę domowe porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się zwierzęcia poza jej granice.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są zabezpieczyć je przed wydostaniem się tych zwierząt na zewnątrz.

§ 38.1 Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, psy muszą być prowadzone na smyczy aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi, natomiast psy uznane za psy rasy agresywnej oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie, także w nałożonym kagańcu i pod kontrolą osoby dorosłej, która zapewni sprawowanie nad nimi kontroli.

2. Obowiązek nakładania kagańca nie dotyczy psów, u których występują przeciwwskazania:
1) anatomiczne
2) zdrowotne
oraz psów do 12 miesiąca życia